رهنمایی امور قونسلی

رهنمایی امور قونسلی

 

سفارت جمهوری اسلامی افغانستاناسترالیا

اشاره: برای دریافت متن پی دی اف، اینجا را کلیک کنید. 

سفارت جمهوری .ا.ا در کنبرا برای رفع مغالطه ها و توضیح بیشتر موارد مربوط به امور قونسلی، ضروری می داند تا بخش های از رهنمود امور قونسلی را که به حیث دستور العمل قانونی اکنون در اجراات روزمره مورد استفاده قرار دارند، به شرح ذیل به آگاهی هموطنان عزیز برساند:

 اول بخش پاسپورت

الف: برای افراد ذیل پاسپورت صادر می گردد:

1.       اتباع افغانستان در داخل کشور که قصد سفر به خارج را داشته باشند؛

2.       اتباع افغانستان در خارج کشور که فاقد پاسپورت می باشند؛

3.       خانم های خارجی که با مردان افغان ازدواج نموده اند، البته پس از کسب تابعیت افغانی؛

4.       برای شخصی که پاسپورت اش مفقود گردیده و یا به سرقت رفته باشد (البته پس از اعلان آن در مطبوعات و تصدیق پولیس؛

5.       برای شخصی که پاسپورت اش نظر به دالیل مختلف از قبیل سوختگی، آب رسیدگی و غیره مخدوش گردیده و قابل استفاده نباشد. ارایه اصل پاسپورت مخدوش شده با شرح مختصری از چگونگی مخدوش شدن آن در تعهد کتبی مبنی بر حقظ و مراقبت از پاسپورت جدید توسط متقاضی حتمی می باشد؛

ب: برای اشخاصی که اعتبار پاسپورت شان ختم و یا صفحات پاسپورت شان آن به پایان رسیده:

6.      پاسپورت با در نظر داشت سریال نمبر آن طور مسلسل به رویت اصل سند تثبیت هویت و تابعیت افغانی در بدل قیمت و محصول معیینه آن صادر می گردد؛

7.       صدور پاسپورت به رویت فوتوکاپی اسناد تثبیت هویت افغانی مجاز نمی باشد و باید سند اصلی ارائه گردد؛

8.      اگر متقاضی پاسپورت، اسناد اصلی تثبیت هویت و تابعیت افغانی را نداشته باشد، در آن صورت به شهادت دو نفر تبعه افغانستان که اسناد معتبر تثبیت هویت یا پاسپورت معتبر افغانی داشته باشند، پس از اطمینان سفارت از هویت آن، پاسپورت و یا ورقه عودت به وطن صادر می گردد؛

9.      نمایندگی های سیاسی و قونسلی در خارج، از صدور پاسپورت به طور مجانی بدون استیذان مرکز، خود داری نماید؛

10.  نمایندگی های سیاسی و قونسلی به طور قطع حق صدور و تمدید پاسپورت را به اتباع خارجی ندارند. هر گاه بنا بر هر دلیلی همچو اتفاق بوقوع بپیوندد، مرکز را بالا وقفه در جریان قرار دهند؛

11.   در صورتی که خانم و اطفال از پاسپورت اصلی(پدر یا مادر) منفصل و تقاضای پاسپورت چداگانه را نمایند، پاسپورت جدید در اثر درخواست کتبی یکی از والدین در مقابل قیمت و محصول معیینه برای شان صادر می گردد؛

12.  نام طفل نوزاد با ارایه تصدیق تولدی،  قبلا در پاسپورت یکی از والدین (پدر و مادر) درج می گردد؛

13.  حسب تعدیل ماده پنجم قانون پاسپورت، برای طفلی که سن پانزده (15) سالگی را تکمیل نکرده باشد، به اثر تقاضای والدین، ولی یا وصی قانونی وی پاسپورت جدا گانه صادر می گردد؛

14.   نمایندگی های سیاسی و قونسلی از صدور پاسپورت عادی برای شغل تجارت جداً خود داری نمایند. صدور پاسپورت تجارت با ملاحظه اسناد الزم از صلاحیت های مرکز می باشد. البته نمایندگی ها می توانند پاسپورت های متذکره را با ملاحظه جواز معتبر همان سال در بدل محصول معیینه تمدید نمایند.

15.  نمایندگی ها از تمدید پاسپورت های خدمت، به استثنای آن عده از کارمندان دولت و اعضای خانواده آن ها که در خارج از کشور به طور دوامدار وطیفه رسمی دولتی داشته و اقامت دارند و یا مصروف تحصیل اند، بدون استیدان مرکز خود داری نمایند. البته پاسپورت های خدمت کارمندان رسمی فوق الذکر طور مجانی هر بار برای یک سال تمدید می گردد.

16.  نمایندگی های سیاسی و قونسلی پاسپورت های تحصیلی را به رویت اسناد معتبر موسسات تحصیلی طبق ضرورت طور مجانی تمدید نمایند؛

17.  هر گاه صفحات پاسپورت تکمیل و یا بنابر عوامل مختلف از استفاده خارج شود، در صورت که مدت اعتبار آن باقی مانده باشد، پاسپورت جدید در مقابل قیمت کتابچه پاسپبورت یعنی چهار دالر امریکایی و به اعتبار مدت باقی ماند پاسپورت قبلی صادر می گردد؛

18.   شخصی که بعد از ختم میعاد پاسپورت، بدون غذر معقول در ظرف مدت سه ماه غرض تمدید پاسپورت اقدام نکند، حسب احکام جزایی قانون پاسپورت افغانستان به شرح ذیل به تادیه جریمه نقدی مکلف می گردد:

19.  در تاخیر هر ربع سال محصول همان ربع؛ و در تاخیر هر سال محصول همان سال جریمه گرفته می شود.

20.   در تمدید اعتبار پاسپورت نصب استیکر و استفاده از آن حتمی است

21.   نمایندگی نباید بدون خواهش و علاقمندی مراجعه کننده، پاسپورت جدید را جبراً برای مدت بیش از یک سال صادر و یا تمدید نماید؛

22.  ورق عودت به وطن در بدل محصل بیست دالر امریکایی و در حالت استثنایی در صورتی که بی بضاعتی شخص نزد سفارت تثبیت گردد، به اساس هدایت شخص اول نمایندگی مجانی صادر می گردد

بخش دوم ویزه:

23.   به آن عده از اتباع افغانستان (افغانی الاصل) که دارای تابعیت دومی اند، و حامل پاسپورت خارجی می باشند، غرض مسافرت به افغانستان عندالمراجعه اجازه نامه مسافرت به افغانستان طور مجانی صادر می گردد. برای فرزندان آن ها که محل تولد شان خارج از افغانستان و حامل پاسپورت خارجی باشند، به روایت پاسپورت یا اسناد تابعیت والدین شان بعد از تثبیت هویت افغانی، کاپی اسناد والدین شان اخذ و اجازه نامه مسافرت به افغانستان به طور مجانی صادر میگردد؛

24.   افغان های که خانم های خارجی گرفته اند و می خواهند در افغانستان با خانواده خویش اقامت نمایند، با ارایه اسناد ازدواج طبق حکم شماره 1427، مورخ 1311/11/32 ریاست جمهوری به همسران شان ویزه ورودی رایگان صادر می گردد. بعداً در داخل کشور به اساس معرفی وزارت خارجه به وزارت داخله، ویزه اقامت یک ساله برای شان صادر می گردد.

سوم بخش تصادیق:

الف. وکالتنامه و شرایط ترتیب آن:

25.  حضور بدون قید و شرط موکل در نمایندگی سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج حین ترتیب وکالتنامه شرط است؛

26.  در موضوعی که وکیل از جانب موکل تفویض صلاحیت می شود، موضوع به صورت روشن بدون ابهام از طرف موکل در وکالتنامه با حضور داشت دو نفر شاهد در نمایندگی تذکر داده شود؛

27.   درج شهرت موکل، نام، نام پدر و نام پدر کلان، سکونت اصلی و کنونی مطابق تذکره تابعیت و یا پاسپورت دست داشته در وکالتنامه؛

28.  اگر وکالت در رابطه به اموال غیر منقول مثل خانه، زمین و غیره باشد، باید حدود اربعه، شماره و تاریخ قباله قید و درج وکالتنامه گردد.

29.  موکل در ستون تشریحات باید تذکر دهد که دارای اهلیت حقوقی خود می باشد.

30.   شصت و امضای موکل در پاورقی ستون تشریحات بعد از اقرار خط گرفته شود. در صورتیکه وکیل حاضر محضر باشد، قبولی وکالت خویش را درکالتنامه اظهار و نشان انگشت وی در وکالتنامه گرفته شود.

31.   صلاحیت تعیین و عزل وکیل و اعتبار وکالتنامه مطابق مواد 1121 و 1127 قانون مدنی افغانستان از آن موکل بوده و حین ترتیب وکالتنامه از جانب موکل باید میعاد اعتبار آن در وکالتنامه درج گردد.

32.  وکالتنامه و حصر وراثت مطابق نمونه ارسالی مرکز از جانب نمایندگی های سیاسی وقونسلی افغانستان در خارج ترتیب و صادر گردد.

33.  در صورتیکه وکالتنامه از جانب ادارات عدلی و قضایی کشور متوقف فیها ترتیب و از جانب وزارت امور خارجه آن کشور تصدیق و تایید نمایندگی را ضرورت داشته باشد، مبلغ یک صد دالر امریکایی اخذ می گردد.

34.   در صورتیکه وکالتنامه قبلا صادر و به وکیل در افغانستان فرستاده شده باشد و بعداً موکل در نمایندگی مراجعه و بخواهد تا بعضی از کلمات حقوقی را در وکالتنامه تزیید و تصحیح نماید، در آن صورت، باید وکالتنامه جدید ترتیب و وکالتنامه قبلی باطل اعلان شود. مجدداً در نامه تاییدی نمایندگی مراتب نیز انعکاس داده شود.

35.   مطابق احکام ماده هشتم قانون اخذ محصول اسناد مصدقه در نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج، از تصدیق و ترتیب وکالتنامه های که در آن وجه پولی ذکر شده باشد، دو فیصد از وجه پولی مندرج در سند، محصول اخذ می گردد.

ب. صدور وثیقه مجردی:

36.  نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج می توانند وثیقه مجردی به اتباع افغانستان تحت شرایط ذیل صادر نمایند:

37.   مطابق رهنمود ستره محکمه، اتباع افغانستان که قبل از سن بلوغ به خارج از کشور مسافرت کرده و سند اقامت کشور مقیم را داشته باشند حین ترتیب وثیقه مجردی در نمایندگی برویت سند اقامت، وثیقه مجردی مطابق نمونه مرکز صادر گردد.

38.  اتباع افغانستان که بعد از سن بلوغ به خارج از کشور مسکن اختیار نموده باشند، باید وثیقه مجردی خویش را از طریق محاکم در داخل کشور ترتیب نمایند.

ج. اسناد متفرقه:

39.  اسناد و مدارکی که از جانب مراجع داخلی کشور ترتیب و صادر گردیده باشد، بدون تصدیق و مهر ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه فاقد اعتبار قانونی می باشد. البته به استثنای اسناد تصدیق شده نمایندگی های وزارت امور خارجه در والیت

40.  تمام اسنادیکه در کشور متوقف فیها ترتیب شده باشند، بعد از تایید وزارت امور خارجه آن کشور، در نمایندگی های افغانستان در خارج نظر به نوعیت سند در بدل محصول معیینه تصدیق گردد.

د. بخش حقوقی و جنایی:

41.  آن عده شهروندان افغانستان مقیم خارج که نیاز به تصدیق عدم مسولیت جرمی از زمان اقامت خویش در افغانستان را دارند، نمایندگی درخواست و عرایض متقاضی را اخذ و به مرکز ارجاع نموده و پس از اطمینانیه مرکز، اقدام به تصدیق سند یاد شده ینماید

اشاره: قابل تذکر است که شهرت مکمل متقاضی با آدرس دقیق(نام، نام پدر، نام پدر کالن، جلد، صفحه و شماره تذکره، قریه، ولسوالی یا ناحیه و والیت)  در صورت امکان کاپی تذکره و پاسپورت شان نیز به مرکز فرستاد شود.

42.   جهت تصدیق مدت خدمت در افغانستان، درخواست تحریری عارض که حاوی معلومات ذیل باشد به مرکز گسیل گردد:

-     آدرس اداره یا موسسه ای که متقاضی قبلا در آن اجرای وظیفه نموده است؛

-   مدت اجرای وظیفه از کدام تاریخ تا کدام تاریخ؛

43.  نمایندگی به هیچ وجه نمی تواند بدون اطمینانیه مرکز، سند عدم مسولیت و ایام خدمت و کارکردگی را به متقاضی صادر نماید.

ر.  گواهینامه های راننده گی

44.  سفارت افغانستان گواهینامه های عادی را برای تائید از مراجع صادر کننده به مرکز می فرستد و بعد از تائید آنرا تصدیق می نماید. گواهینامه های بین المللی بعد از بررسی مهر قونسلی وزارت امور خارجه در سفارت تصدیق میگردد.

 

 

45.      مدت اجرا اموراتی که به مرکز جهت تائید ارسال میگردد سه هفته کاری است به استثنای حاالتی که اسناد برای تائید به والیت دور دست فرستاده شود.

 

اشاره: هدایات مندرج رهنمود امور قونسلی فوقاً به اطلاع رسانیده شد. امید است هموطنان عزیز مطابق آن عمل کرده با سفارت افغانستان همکاری نمایند. 

رهنمایی امور قنسولی

سفارت جمهوری اسلامی افغانستاناسترالیا

سفارت جمهوری .ا.ا در کنبرا برای رفع مغالطه ها و توضیح بیشتر موارد مربوط به امور قونسلی، ضروری می داند تا بخش های از رهنمود امور قونسلی را که به حیث دستور العمل قانونی اکنون در اجراات روزمره مورد استفاده قرار دارند، به شرح ذیل به آگاهی هموطنان عزیز برساند:

 اول بخش پاسپورت

الف: برای افراد ذیل پاسپورت صادر می گردد:

1.        اتباع افغانستان در داخل کشور که قصد سفر به خارج را داشته باشند؛

2.        اتباع افغانستان در خارج کشور که فاقد پاسپورت می باشند؛

3.        خانم های خارجی که با مردان افغان ازدواج نموده اند، البته پس از کسب تابعیت افغانی؛

4.        برای شخصی که پاسپورت اش مفقود گردیده و یا به سرقت رفته باشد (البته پس از اعلان آن در مطبوعات و تصدیق پولیس؛

5.        برای شخصی که پاسپورت اش نظر به دالیل مختلف از قبیل سوختگی، آب رسیدگی و غیره مخدوش گردیده و قابل استفاده نباشد. ارایه اصل پاسپورت مخدوش شده با شرح مختصری از چگونگی مخدوش شدن آن در تعهد کتبی مبنی بر حقظ و مراقبت از پاسپورت جدید توسط متقاضی حتمی می باشد؛

ب: برای اشخاصی که اعتبار پاسپورت شان ختم و یا صفحات پاسپورت شان آن به پایان رسیده:

6.       پاسپورت با در نظر داشت سریال نمبر آن طور مسلسل به رویت اصل سند تثبیت هویت و تابعیت افغانی در بدل قیمت و محصول معیینه آن صادر می گردد؛

7.        صدور پاسپورت به رویت فوتوکاپی اسناد تثبیت هویت افغانی مجاز نمی باشد و باید سند اصلی ارائه گردد؛

8.       اگر متقاضی پاسپورت، اسناد اصلی تثبیت هویت و تابعیت افغانی را نداشته باشد، در آن صورت به شهادت دو نفر تبعه افغانستان که اسناد معتبر تثبیت هویت یا پاسپورت معتبر افغانی داشته باشند، پس از اطمینان سفارت از هویت آن، پاسپورت و یا ورقه عودت به وطن صادر می گردد؛

9.       نمایندگی های سیاسی و قونسلی در خارج، از صدور پاسپورت به طور مجانی بدون استیذان مرکز، خود داری نماید؛

10.    نمایندگی های سیاسی و قونسلی به طور قطع حق صدور و تمدید پاسپورت را به اتباع خارجی ندارند. هر گاه بنا بر هر دلیلی همچو اتفاق بوقوع بپیوندد، مرکز را بالا وقفه در جریان قرار دهند؛

11.     در صورتی که خانم و اطفال از پاسپورت اصلی(پدر یا مادر) منفصل و تقاضای پاسپورت چداگانه را نمایند، پاسپورت جدید در اثر درخواست کتبی یکی از والدین در مقابل قیمت و محصول معیینه برای شان صادر می گردد؛

12.    نام طفل نوزاد با ارایه تصدیق تولدی،  قبلا در پاسپورت یکی از والدین (پدر و مادر) درج می گردد؛

13.    حسب تعدیل ماده پنجم قانون پاسپورت، برای طفلی که سن پانزده (15) سالگی را تکمیل نکرده باشد، به اثر تقاضای والدین، ولی یا وصی قانونی وی پاسپورت جدا گانه صادر می گردد؛

14.     نمایندگی های سیاسی و قونسلی از صدور پاسپورت عادی برای شغل تجارت جداً خود داری نمایند. صدور پاسپورت تجارت با ملاحظه اسناد الزم از صلاحیت های مرکز می باشد. البته نمایندگی ها می توانند پاسپورت های متذکره را با ملاحظه جواز معتبر همان سال در بدل محصول معیینه تمدید نمایند.

15.    نمایندگی ها از تمدید پاسپورت های خدمت، به استثنای آن عده از کارمندان دولت و اعضای خانواده آن ها که در خارج از کشور به طور دوامدار وطیفه رسمی دولتی داشته و اقامت دارند و یا مصروف تحصیل اند، بدون استیدان مرکز خود داری نمایند. البته پاسپورت های خدمت کارمندان رسمی فوق الذکر طور مجانی هر بار برای یک سال تمدید می گردد.

16.    نمایندگی های سیاسی و قونسلی پاسپورت های تحصیلی را به رویت اسناد معتبر موسسات تحصیلی طبق ضرورت طور مجانی تمدید نمایند؛

17.    هر گاه صفحات پاسپورت تکمیل و یا بنابر عوامل مختلف از استفاده خارج شود، در صورت که مدت اعتبار آن باقی مانده باشد، پاسپورت جدید در مقابل قیمت کتابچه پاسپبورت یعنی چهار دالر امریکایی و به اعتبار مدت باقی ماند پاسپورت قبلی صادر می گردد؛

18.     شخصی که بعد از ختم میعاد پاسپورت، بدون غذر معقول در ظرف مدت سه ماه غرض تمدید پاسپورت اقدام نکند، حسب احکام جزایی قانون پاسپورت افغانستان به شرح ذیل به تادیه جریمه نقدی مکلف می گردد:

19.    در تاخیر هر ربع سال محصول همان ربع؛ و در تاخیر هر سال محصول همان سال جریمه گرفته می شود.

20.     در تمدید اعتبار پاسپورت نصب استیکر و استفاده از آن حتمی است

21.     نمایندگی نباید بدون خواهش و علاقمندی مراجعه کننده، پاسپورت جدید را جبراً برای مدت بیش از یک سال صادر و یا تمدید نماید؛

22.    ورق عودت به وطن در بدل محصل بیست دالر امریکایی و در حالت استثنایی در صورتی که بی بضاعتی شخص نزد سفارت تثبیت گردد، به اساس هدایت شخص اول نمایندگی مجانی صادر می گردد

بخش دوم ویزه:

23.     به آن عده از اتباع افغانستان (افغانی الاصل) که دارای تابعیت دومی اند، و حامل پاسپورت خارجی می باشند، غرض مسافرت به افغانستان عندالمراجعه اجازه نامه مسافرت به افغانستان طور مجانی صادر می گردد. برای فرزندان آن ها که محل تولد شان خارج از افغانستان و حامل پاسپورت خارجی باشند، به روایت پاسپورت یا اسناد تابعیت والدین شان بعد از تثبیت هویت افغانی، کاپی اسناد والدین شان اخذ و اجازه نامه مسافرت به افغانستان به طور مجانی صادر میگردد؛

24.     افغان های که خانم های خارجی گرفته اند و می خواهند در افغانستان با خانواده خویش اقامت نمایند، با ارایه اسناد ازدواج طبق حکم شماره 1427، مورخ 1311/11/32 ریاست جمهوری به همسران شان ویزه ورودی رایگان صادر می گردد. بعداً در داخل کشور به اساس معرفی وزارت خارجه به وزارت داخله، ویزه اقامت یک ساله برای شان صادر می گردد.

سوم بخش تصادیق:

الف. وکالتنامه و شرایط ترتیب آن:

25.    حضور بدون قید و شرط موکل در نمایندگی سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج حین ترتیب وکالتنامه شرط است؛

26.    در موضوعی که وکیل از جانب موکل تفویض صلاحیت می شود، موضوع به صورت روشن بدون ابهام از طرف موکل در وکالتنامه با حضور داشت دو نفر شاهد در نمایندگی تذکر داده شود؛

27.     درج شهرت موکل، نام، نام پدر و نام پدر کلان، سکونت اصلی و کنونی مطابق تذکره تابعیت و یا پاسپورت دست داشته در وکالتنامه؛

28.    اگر وکالت در رابطه به اموال غیر منقول مثل خانه، زمین و غیره باشد، باید حدود اربعه، شماره و تاریخ قباله قید و درج وکالتنامه گردد.

29.    موکل در ستون تشریحات باید تذکر دهد که دارای اهلیت حقوقی خود می باشد.

30.     شصت و امضای موکل در پاورقی ستون تشریحات بعد از اقرار خط گرفته شود. در صورتیکه وکیل حاضر محضر باشد، قبولی وکالت خویش را درکالتنامه اظهار و نشان انگشت وی در وکالتنامه گرفته شود.

31.     صلاحیت تعیین و عزل وکیل و اعتبار وکالتنامه مطابق مواد 1121 و 1127 قانون مدنی افغانستان از آن موکل بوده و حین ترتیب وکالتنامه از جانب موکل باید میعاد اعتبار آن در وکالتنامه درج گردد.

32.    وکالتنامه و حصر وراثت مطابق نمونه ارسالی مرکز از جانب نمایندگی های سیاسی وقونسلی افغانستان در خارج ترتیب و صادر گردد.

33.    در صورتیکه وکالتنامه از جانب ادارات عدلی و قضایی کشور متوقف فیها ترتیب و از جانب وزارت امور خارجه آن کشور تصدیق و تایید نمایندگی را ضرورت داشته باشد، مبلغ یک صد دالر امریکایی اخذ می گردد.

34.     در صورتیکه وکالتنامه قبلا صادر و به وکیل در افغانستان فرستاده شده باشد و بعداً موکل در نمایندگی مراجعه و بخواهد تا بعضی از کلمات حقوقی را در وکالتنامه تزیید و تصحیح نماید، در آن صورت، باید وکالتنامه جدید ترتیب و وکالتنامه قبلی باطل اعلان شود. مجدداً در نامه تاییدی نمایندگی مراتب نیز انعکاس داده شود.

35.     مطابق احکام ماده هشتم قانون اخذ محصول اسناد مصدقه در نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج، از تصدیق و ترتیب وکالتنامه های که در آن وجه پولی ذکر شده باشد، دو فیصد از وجه پولی مندرج در سند، محصول اخذ می گردد.

 

 

ب. صدور وثیقه مجردی:

36.    نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج می توانند وثیقه مجردی به اتباع افغانستان تحت شرایط ذیل صادر نمایند:

37.     مطابق رهنمود ستره محکمه، اتباع افغانستان که قبل از سن بلوغ به خارج از کشور مسافرت کرده و سند اقامت کشور مقیم را داشته باشند حین ترتیب وثیقه مجردی در نمایندگی برویت سند اقامت، وثیقه مجردی مطابق نمونه مرکز صادر گردد.

38.    اتباع افغانستان که بعد از سن بلوغ به خارج از کشور مسکن اختیار نموده باشند، باید وثیقه مجردی خویش را از طریق محاکم در داخل کشور ترتیب نمایند.

ج. اسناد متفرقه:

39.    اسناد و مدارکی که از جانب مراجع داخلی کشور ترتیب و صادر گردیده باشد، بدون تصدیق و مهر ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه فاقد اعتبار قانونی می باشد. البته به استثنای اسناد تصدیق شده نمایندگی های وزارت امور خارجه در والیت

40.    تمام اسنادیکه در کشور متوقف فیها ترتیب شده باشند، بعد از تایید وزارت امور خارجه آن کشور، در نمایندگی های افغانستان در خارج نظر به نوعیت سند در بدل محصول معیینه تصدیق گردد.

د. بخش حقوقی و جنایی:

41.    آن عده شهروندان افغانستان مقیم خارج که نیاز به تصدیق عدم مسولیت جرمی از زمان اقامت خویش در افغانستان را دارند، نمایندگی درخواست و عرایض متقاضی را اخذ و به مرکز ارجاع نموده و پس از اطمینانیه مرکز، اقدام به تصدیق سند یاد شده ینماید

اشاره: قابل تذکر است که شهرت مکمل متقاضی با آدرس دقیق(نام، نام پدر، نام پدر کالن، جلد، صفحه و شماره تذکره، قریه، ولسوالی یا ناحیه و والیت)  در صورت امکان کاپی تذکره و پاسپورت شان نیز به مرکز فرستاد شود.

42.     جهت تصدیق مدت خدمت در افغانستان، درخواست تحریری عارض که حاوی معلومات ذیل باشد به مرکز گسیل گردد:

ü      آدرس اداره یا موسسه ای که متقاضی قبلا در آن اجرای وظیفه نموده است؛

ü      مدت اجرای وظیفه از کدام تاریخ تا کدام تاریخ؛

43.    نمایندگی به هیچ وجه نمی تواند بدون اطمینانیه مرکز، سند عدم مسولیت و ایام خدمت و کارکردگی را به متقاضی صادر نماید.

 

 

ر.  گواهینامه های راننده گی

44.    سفارت افغانستان گواهینامه های عادی را برای تائید از مراجع صادر کننده به مرکز می فرستد و بعد از تائید آنرا تصدیق می نماید. گواهینامه های بین المللی بعد از بررسی مهر قونسلی وزارت امور خارجه در سفارت تصدیق میگردد.

45.    مدت اجرا اموراتی که به مرکز جهت تائید ارسال میگردد سه هفته کاری است به استثنای حاالتی که اسناد برای تائید به والیت دور دست فرستاده شود

 

اشاره: هدایات مندرج رهنمود امور قونسلی فوقاً به اطلاع رسانیده شد. امید است هموطنان عزیز مطابق آن عمل کرده با سفارت افغانستان همکاری نمایند.