تغییر سیستم انالوگ تیلیفونهای سفارت به سیستم دیجیتال

 

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در آسترالیا  همواره  در صدد آن بوده  تا  درهمه عرصه های کاری خود در خدمت مراجعین محترم و بویژه  هموطنان عزیز  قرار داشته باشد.

روی همین ملحوظ و با درک نیازمندیهای شما  سیستم مخابراتی سفارت را که از آوان بنیانگذاری آن تا کنون بصورت انالوگ  فعالیت داشت آنرا به سیستم پیشرفته و معاصر دیجیتل تبدیل نموده است.

مراجعین محترم سفارت میتوانند بدون  ضیاع وقت  بصورت مستقیم  با بخش مورد نیاز شان به تماس شده رفع مشکل نمایند.

هنگام تماس تیلفونی با سفارت پس از انتخاب زبان ( پشتو ، دری و انگلیسی ) میتوانید با فشار دادن شماره های ذیل با بخش مربوط تماس بگیرید:

 -  برای معلومات عمومی  ( 2) را فشار دهید،

-  برای اخذ پااسپورت و جواز رانندگی ( 3 ) را فشار دهید ؛

 - برای اخذ وتآیید تذکره ، اجازه نامه سفر  و تآیید هویت ، ( 4 ) را فشار دهید؛

- برای ویزه ( 5 ) رافشار دهید؛

 - برای دفتر مقام سفارت ( 6 ) را فشار دهید؛

 - برای شنیدن مکرر امکانات ( 0  ) را فشار دهید .

درصورتیکه تماس شما در ظرف سی ثانیه با مسوول بخش برقرار نگردد تماس شمابصورت مستقیم به پذیرش وصل میگردد.